^Back To Top

Contact Information
Telephone: 073-333011
e-mail:pattani_28@hotmail.com

Your IP 54.198.102.156
2015-01-25 09:52:11
Online 1
User online 0
Guest online 1
Today 331
This week 331
Last week 7332
This month 19799
Last month 22832
All days 42631


         
               

 

Written on ๑๙/๐๑/๒๕๕๘, ๑๓:๕๔ by udomchai
19-01-2558วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดย นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี รวมทั้งคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ ท่าน ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือ ให้กำลังใจผู้ประสบภัยหลังน้ำลด โดยจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา อาชีวะบริการ ซ่อม สร้าง ชุมชน ใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบล Tumput  ตำบล Pasir Mas และตำบล Tanah Merah รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม...
38 5
Written on ๑๓/๐๑/๒๕๕๘, ๑๖:๓๓ by udomchai
11-01-2558วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดย นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับ ท่าน ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามโครงการ โดยประสานทำความร่วมมือกับนายอำเภอรัฐกลันตัน ในการจัดตั้งศูนย์ซ่อม สร้าง ชุมชน ใน 3 ตำบล ที่เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย วันอาทิตย์ ที่ 11 มกราคม...
54 5
Written on ๑๓/๐๑/๒๕๕๘, ๑๖:๓๑ by udomchai
07-01-2558วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดประชุมประจำเดือน ข้าราชการครู ครูพิเศษ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่  วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ
64 5
Written on ๒๔/๑๒/๒๕๕๗, ๐๙:๐๗ by udomchai
15-12-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์...
123 5
Written on ๒๔/๑๒/๒๕๕๗, ๐๘:๔๘ by udomchai
03-12-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา องค์กรใกล้เคียง และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความจงรักภักดี สดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์...
120 0
Written on ๒๑/๑๑/๒๕๕๗, ๑๔:๓๘ by udomchai
19-20-11-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดงาน มหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  ประจำปีการศึกษา 2557ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยมี นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และนางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี...
245 5
Written on ๒๑/๑๑/๒๕๕๗, ๑๔:๓๔ by udomchai
20-11-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ชั้น 2 อาคาร 3 ณ ห้องโสตทัศนูปรณ์ โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ที่ปรึกษาสานักงาน. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา...
197 5
Written on ๒๑/๑๑/๒๕๕๗, ๑๔:๓๐ by udomchai
17-11-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์,แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน, แผนกวิชาช่างยนต์,แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกอื่นๆ ระหว่างวันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2557 ณ...
194 5
Written on ๒๔/๑๐/๒๕๕๗, ๑๔:๒๐ by udomchai
23-10-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ลานวัฒนธรรม เทศบาลเมือง จังหวัดปัตตานี   วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ภาษาอังกฤษคือ Chulalongkorn Day เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย รวมประวัติ ความเป็นมา ของวันปิยมหาราช เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน...
302 5
Written on ๒๔/๑๐/๒๕๕๗, ๑๔:๑๗ by udomchai
17-10-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดประชุมประจำเดือน ข้าราชการครู  ครูพิเศษ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
239 0
Written on ๒๔/๑๐/๒๕๕๗, ๑๔:๑๔ by udomchai
12-10-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดท่าสาป อำเภอเมือง จะวหวัดยะลา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 โดยมี นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักนักศึกษา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน กฐิน (บาลี: กน) เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ [1] โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน...
229 0
Written on ๑๕/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๐ by udomchai
11-09-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายครูแนะแนว" ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ อาคารวิทยบริการ  โดยมีท่าน  ดร.ปรีชา  เวชศาสตร์...
335 5
Written on ๑๕/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๕๗ by udomchai
12-9-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดหน่วยเลือกตั้งเป็นตัวแทน คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วันที่ 12 กันยายน 2557
272 5
Written on ๑๕/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๕๔ by udomchai
04-09-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการ ประธานเปิดโครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด "ปาริชาติคัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ...
282 5
Written on ๑๕/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๔๗ by udomchai
03-09-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยนายมหิศร  ปัตนราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์ให้การต้อนรับผู้ปกครอง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) แผนกวิชาช่างยนต์ ในการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ...
301 0
Written on ๑๕/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๔๓ by udomchai
01-09-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดย ดร.ไชยสิทธิ์  กิจค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัย  ในวันที่ 1 กันยายน...
285 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๙ by chaiv2
fix-it-center-30-31-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ออกให้บริการประชาชนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center วันที่ 30-31สิงหาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดย นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ลงพื้นที่ให้บริการชุมชนดังกล่าว   โดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบเสื้อประจำโครงการให้กับปลัดประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควน มอบเครื่องมือช่างตัดผมประจำตำบล ทั้งนี้ยังให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า...
294 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๘ by chaiv2
fgวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดย นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นเกียรติร่วมงาน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม...
313 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๗ by chaiv2
cbr-300-cc-27-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ และมีบริษิทพิธานพาณิชย์ปัตตานี ได้สนับสนุนมอบเครื่องยนต์ CBR 300 CC พร้อมสื่อการเรียนการสอนให้ไว้เพื่อศึกษาสำหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 และมีผู้อำนวยการวิทยาลัย...
317 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๖ by chaiv2
27-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน "ตลาดนัดการอาชีพ " วันที่ 27  สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพัตตานี โดยมี นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย...
289 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๕ by chaiv2
fix-it-centerวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยคณะผู้บริหารนำครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ลงพื้นที่ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยคณะผู้บริหารนำครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ลงพื้นที่ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)บูรณาการสู่ความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขสู่ประชาชน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เมื่อวันที 23 – 24 สิงหาคม 2557ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ...
299 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๓ by chaiv2
dual-vocational-education-dveวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาสู่ระบบทวิภาคีทั้งระบบ Dual Vocational Education (DVE) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาสู่ระบบทวิภาคีทั้งระบบ Dual Vocational Education (DVE) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยฯให้มีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งระบบ ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยมี ดร.ณรงค์  ฤทธิเดช...
442 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๒ by chaiv2
sar-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน จาก สอศ. เพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556   วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน จาก สอศ. เพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556   (8  มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้) วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยมีนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา...
269 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๑ by chaiv2
82-7-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา  วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานวัฒนธรรม...
263 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๐ by chaiv2
5-big-cleaning-day-82-6-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 6 สิงหาคม...
328 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๑๐:๐๐ by chaiv2
mouวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ทำความร่วมมือ (MOU) เปิดศูนย์พัฒนาวิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  กับ ร้าน OK ซาบูซิ สุกี้ ฮาลาล วันที่ 4 สิงหาคม 2557
289 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๕๙ by chaiv2
12-28-3-2557-2วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดชุมพร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...
431 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๕๘ by chaiv2
33-1-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ครบรอบ 33 ปี วันสถาปนาวิทยาลัย 1 สิงหาคม 2557
361 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๕๗ by chaiv2
2557-24-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดย นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วันที่ 24 กรกฎาคม...
292 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๕๖ by chaiv2
2557-1-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี(ยกเว้นปีพ.ศ. 2556 จัดที่ลานพระราชวังดุสิต)...
302 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๕๕ by chaiv2
ghวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 โครงงาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยมี นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และทีมงานผู้บริหาร เป็นเกียรติร่วมงานดังกล่าวและยังให้กำลังใจแก่ครูผู้ควบคุม นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ...
251 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๕๔ by chaiv2
e-learning-edmodo-28-29-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-learning ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย EDMODO ระหว่างวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
267 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๔๓ by chaiv2
14-2014-tvet-campวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และอีก 14 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ของศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) จัดโครงการค่ายเยาวชนอาชีวศึกษา ไทย-อินโดนีเซีย 2014 (TVET CAMP)ตั้งแต่วันที่ 17-26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา       โครงการค่ายเยาวชนอาชีวศึกษาไทย-อินโดนีเซีย School Partnership Program 2014 (TVET CAMP) ระหว่างวันที่ 24 – 26 เดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2557 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร...
296 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๓๕ by chaiv2
fix-it-center-2557-21-22-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการ FIX IT CENTER ประจำปี 2557 นำโดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์  ผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา จังหวัดปัตตานี 
320 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๓๓ by chaiv2
2557-19-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
292 0
Written on ๐๓/๐๙/๒๕๕๗, ๐๙:๓๑ by chaiv2
2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
301 0
Written on ๒๐/๐๘/๒๕๕๗, ๑๓:๕๙ by chaiv2
2014-08-20-06-59-01วิทยาลัยกาอาชีพปัตตานี ให้การต้อนรับนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
283 0
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๑๔:๓๐ by udomchai
16-05-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการ "สร้างอาชีพให้เด็กไทย เพื่ออนาคตที่สดใส ห่างไกลยาเสพติด" โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ...
293 5
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๑๔:๑๖ by udomchai
15-05-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
312 5
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๑๑:๓๗ by udomchai
02-05-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ณ เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี  และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กปัตตานี ปี 2557
292 5
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๑๑:๓๔ by udomchai
30-04-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สตรีชาวอินโดนีเซีย ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อ วันที่30 เมษายน พ.ศ. 2557
288 5
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๑๑:๓๐ by udomchai
24-04-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันการศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ปี 2557  เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2557
283 5
Written on ๑๙/๐๕/๒๕๕๗, ๐๙:๐๖ by udomchai
10-04-57วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดกิจกรรมการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานอเนกประสงค์  วันที่ 10 เมษายน 2557  
275 5
Written on ๐๗/๐๓/๒๕๕๗, ๑๔:๕๔ by udomchai
01-03-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556  เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556  เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี โดยมี ท่านประเสิรฐ แก้วเพ็ชร ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 และมีผู้บริหารสถานศึกษา...
404 3
Written on ๒๐/๐๒/๒๕๕๗, ๑๕:๔๗ by udomchai
18-02-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดงานมหกรรมวิชาชีพ ศูนย์เรียนรู้สู่สากล "เปิดบ้านการอาชีพ ครั้งที่ 4" วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  โดยมี นายนฤพล  แหละตี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และมี นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ และคณะผู้บริหารในอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี...
401 5
Written on ๑๖/๐๒/๒๕๕๗, ๑๔:๑๙ by udomchai
13-02-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ที่ย้ายมา และเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการคนเก่าที่ย้ายไป ภายใต้งานเลี้ยงที่ชื่อว่า "ท่านมาเราดีใจ  ท่านไปเราคิดถึง" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ...
452 5
Written on ๑๖/๐๒/๒๕๕๗, ๑๔:๑๕ by udomchai
12-02-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ
374 5
Written on ๑๐/๐๒/๒๕๕๗, ๑๒:๒๘ by udomchai
10-02-2557โครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองกำกับการ 9  กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายท่านมุข) อำเภอสะเดา...
666 5
Written on ๒๔/๐๑/๒๕๕๗, ๑๗:๔๙ by udomchai
12-2556-24-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการ  นำคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีการศึกษา 2556  ประเภทสถานศึกษา การศึกษาวิชาชีพ ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557 คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 1. ว่าที่ร.ต.นิพนธ์  ภู่พลับ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี  ประธานอนุกรรมการ 2. นายธฤติ  ยุวชิต...
461 5
Written on ๒๓/๐๑/๒๕๕๗, ๑๘:๕๒ by udomchai
16-01-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  นำโดย นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ นำคณะครู เข้ารับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556  ในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี รายชื่อ หนึ่งครูแสนดี ประจำปี พ.ศ.2556ในการเข้ารับมอบในงานวันครู วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00 น.ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี    1.นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์  ผู้อำนวยการ 2.นางสาวจตุพร  กุลสิรวิชย์  รองผู้อำนวยการ 3.นางขจิต  ปรัตถพงศ์  ครู คศ.3 4.นายอับดุลเลาะ  หะยีวามิง  ครู...
396 5
Written on ๒๓/๐๑/๒๕๕๗, ๑๘:๔๔ by udomchai
14-01-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  โดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัย  เผ้ารับ – ส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557  ตามโครงการพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๔ มีดังนี้1.ศูนย์ฝึกอาชีพช่างตัดผม     รับผิดชอบโดย  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 2.สนามเด็กเล่น     รับผิดชอบโดย  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 3.ชั้นวางหนังสือห้องสมุด     รับผิดชอบโดย...
382 5
Written on ๒๓/๐๑/๒๕๕๗, ๑๘:๓๘ by udomchai
8-01-57วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ประชุมประจำเดือน ข้าราชการครู  ครูพิเศษ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่  พร้อมทั้งมอบเสื้อสูทให้กับบุคลากรให้เป็นของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ  ...
420 5
Written on ๒๓/๐๑/๒๕๕๗, ๑๘:๓๕ by udomchai
08-01-2557วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์  พร้อมด้วย นางสาวจตุพร  กุลสิรวิชย์ และนายวิทยา  เกตุชู รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และมอบกระเช้าของขวัญ อวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557  แด่ ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  วันที่ 8  มกราคม พ.ศ....
420 5
Written on ๒๓/๐๑/๒๕๕๗, ๑๘:๓๐ by udomchai
03-01-57วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัย และครู เจ้าหน้าที่บุคลากร มอบกระเช้าของขวัญ อวยพร และกล่าวอวยพรปีใหม่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557  แด่ นางยุพดี   อ่องวุฒิวัฒน์...
411 5
Written on ๒๖/๑๒/๒๕๕๖, ๑๕:๓๗ by udomchai
25-12-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการจาก ศอ.บต. เพื่อเยี่ยมชมวิทยาลัยในการดำเนินโครงการศูนย์อาหารฮาลาล Halan Center ศอ.บต. & วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วันที่ 25 ธันวาคม 2556...
396 5
Written on ๒๖/๑๒/๒๕๕๖, ๑๕:๓๓ by udomchai
23-12-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน เพื่อรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ วันที่ 23 ธันวาคม 2556...
402 5
Written on ๑๙/๑๒/๒๕๕๖, ๐๙:๒๙ by udomchai
18-12-2013วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ต้อนรับคณะเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาดูงาน การบริหารจัดการของวิทยาลัย เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2556
406 5
Written on ๑๙/๑๒/๒๕๕๖, ๐๙:๒๒ by udomchai
18-12-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย  เสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 รุ่นที่ 3 ณ ลานอเนกประสงค์ วันพุธที่ 18 ธันวามคม...
493 5
Written on ๑๒/๑๒/๒๕๕๖, ๑๕:๔๐ by udomchai
05-12-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช  ณ ลานพระรูป ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี  วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556
453 5
Written on ๑๒/๑๒/๒๕๕๖, ๑๕:๐๗ by udomchai
04-12-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดพิธีวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช  ณ ลานอเนกประสงค์  วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556...
426 5
Written on ๑๒/๑๒/๒๕๕๖, ๑๔:๑๘ by udomchai
01-12-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16/2556  ณ สนามแข่งไทยแลนด์เซอร์กิต  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2556
470 5
Written on ๒๐/๑๑/๒๕๕๖, ๑๙:๓๖ by udomchai
20-11-2013การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556   ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 08.00 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน รายงานตัวสิ่งประดิษฐ์ เจ้าของผลงานติดตั้ง ทดลองสิ่งประดิษฐ์ฯ สำหรับการประกวดและลงทะเบียนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครู นักศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงาน 09.01 – 10.00 น.                 ประชุมคณะกรรมการ 10.01 – 11.00 น.                 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา 11.01 – 12.30 น.                ...
503 5
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๑:๒๕ by udomchai
07-11-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  โดย นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์  มอบรางวัลชนะเลิศ ให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (พ.ศ.2556) ระดับปริญญาตรี/ปวส.  
488 5
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๑:๑๖ by udomchai
05-11-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ ประธานกล่าวเปิด โดย  นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์...
419 5
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๑:๑๐ by udomchai
01-11-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปฐมนิเทศนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี (Per-Ved) ทำข้อตกลงร่วมกัน MOU.  
444 5
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๑:๐๐ by udomchai
31-10-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาสี ปาริชาติเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556
402 5
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๐:๔๒ by udomchai
8-11-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เตรียมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การวิชาชีพ นักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
416 5
Written on ๐๘/๑๑/๒๕๕๖, ๐๐:๓๑ by udomchai
08-11-2556ถ่ายทำผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5
392 5
Written on ๐๗/๐๘/๒๕๕๖, ๑๖:๐๐ by udomchai
07-28-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระัเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 7 เดือนสิงหาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เวลา 08.30 น.
520 5
Written on ๐๗/๐๘/๒๕๕๖, ๑๕:๕๐ by udomchai
07-08-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับการประเมินศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ จากคณะกรรมการที่มาประเมิน วันที่ 6 กรกฎาคม 2556  ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ  อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี
643 5
Written on ๐๕/๐๘/๒๕๕๖, ๑๗:๕๒ by udomchai
05-08-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดโครงการสันติสุขวิธีภายในสถานศึกษา โดยชมรมสานฝัน ปันน้ำใจ และชมรมรวมใจรักษ์ เป็นหนึ่งเดียว วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
533 0
Written on ๑๘/๐๗/๒๕๕๖, ๑๘:๕๗ by udomchai
18-7-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นำโดยนางสาวจตุพร  กุลสิรวิชย์ รองผู้อำนวยการ และคณะราชครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีการถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณลานพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  วันที่ 18 กรกฎาคม...
448 5
Written on ๑๘/๐๗/๒๕๕๖, ๑๘:๕๔ by udomchai
18-july-2013วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  อนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมืิอ ได้จัดกำหนดจัดกิจกรรมโครงการประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาเป็น "ชุดอาหารปิ่นโต" ของอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี วันที่ 17 กรกฎาคม  2556  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ...
517 5
Written on ๑๘/๐๗/๒๕๕๖, ๑๘:๔๙ by udomchai
18-07-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นำโดยนางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการ และคณะครู เจ้าหน้าที่ นำนักเรียน นักศึกษาดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556  ณ วัดขจรประชาราม ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง...
603 5
Written on ๑๑/๐๗/๒๕๕๖, ๑๗:๐๗ by udomchai
11-july-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  ฝึกอบรมวิชาชีพ “โครงการเพิ่มคุณวุฒิและเกียรติบัตร เพื่อให้ประชาชนไปทำงานต่างประเทศ ประจำปี 2556” ประจำปีงบประมาณ 2556  ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556  แผนกวิชาเสริมสวย และแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ณ...
704 5
Written on ๑๑/๐๗/๒๕๕๖, ๑๖:๕๖ by udomchai
11-july-2013วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้รับเกียรติจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเรียนเชิญ นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ“ Life Balancing”วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 78003 อาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   ด้วยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดสอนในรายวิชา 299-101...
693 5
Written on ๑๑/๐๗/๒๕๕๖, ๑๖:๔๘ by udomchai
11-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า การทำอาหาร และศิลปะประดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2556  ระหว่างวันที่ 8-17กรกฎาคม 2556  ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
973 5
Written on ๐๖/๐๗/๒๕๕๖, ๑๘:๓๐ by udomchai
6-july-2556สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดให้กับครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละเดือน
568 0
Written on ๐๖/๐๗/๒๕๕๖, ๑๘:๑๘ by udomchai
1โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556
787 5
Written on ๐๖/๐๗/๒๕๕๖, ๑๗:๔๗ by udomchai
2013-07-06-10-47-41ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ  อำเภอทุ่งยางเเดง  จังหวัดปัตตานี
610 5
Written on ๒๘/๐๖/๒๕๕๖, ๑๙:๑๓ by udomchai
27-2556โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วันที่ 27 มิถุนายน  2556 ณ ห้องโสตทัศน์ปกรณ์  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
925 0
Written on ๒๘/๐๖/๒๕๕๖, ๑๙:๑๐ by udomchai
26-2556คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2556  
604 0
Written on ๒๖/๐๖/๒๕๕๖, ๑๑:๔๗ by udomchai
fix-it-center-22-23-2556โครงการ Fix it Center  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2556
641 0
Written on ๒๖/๐๖/๒๕๕๖, ๑๑:๐๘ by udomchai
21-2556ประเมินสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
818 0
Written on ๑๙/๐๖/๒๕๕๖, ๑๖:๒๖ by udomchai
fixit-center-15-16-2556วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีออกให้บริการชุมชน โครงการ Fixit Center องค์การบริหารส่วนตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556
669 5
Written on ๑๓/๐๖/๒๕๕๖, ๑๖:๒๗ by udomchai
13-2556กิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู  วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556  ณ ลานอเนกประสงค์  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
740 5
Written on ๑๐/๐๖/๒๕๕๖, ๑๐:๑๔ by udomchai
2013-06-10-03-14-06โครงการเปิดสอนหลักสูตรการสร้างการประกอบและบำรุงรักษาอากาศยานขนาดเล็ก  โดยมี...นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการเปิดสอนหลักสูตรการสร้างการประกอบและบำรุงรักษาอากาศยานขนาดเล็ก ซึ่งมี นางยุพดี  อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ให้การต้อนรับ และมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยเช่นกัน  และที่สำคัญยังมีท่าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ...
827 5
Written on ๐๖/๐๖/๒๕๕๖, ๑๗:๒๕ by udomchai
6-2556-10-00ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับ โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี วันที่ 6 มิถุนายน 2556  เวลา 10.00 น  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
732 5
Written on ๐๖/๐๖/๒๕๕๖, ๑๗:๒๑ by udomchai
5-2556-15-00ประชุมประจำเดือน ข้าราชการครู ครูพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ วันที่ 5 มิถุนายน 2556  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตาีนี
599 5
Written on ๐๖/๐๖/๒๕๕๖, ๑๗:๑๔ by udomchai
2013-06-06-10-14-21อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายใ้ห้วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับ อศจ. เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ต่อไป   5...
708 5
Written on ๐๔/๐๖/๒๕๕๖, ๑๖:๕๑ by udomchai
fix-it-center-1-2-2556ออกให้บริการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556
718 5
Written on ๐๔/๐๖/๒๕๕๖, ๑๖:๒๓ by udomchai
plan-toys-31-2556ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานที่ Plan Toys ณ จังหวัดตรัง 31พฤษภาคม 2556
740 0
Written on ๒๘/๐๕/๒๕๕๖, ๑๐:๐๕ by udomchai
2013-06-03-03-03-59Welcome  To Pattani Industrial and Community  Education College   From. Polytechnic  Ungku Omar,Ipoh
844 5
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
2013-02-07-03-13-47      วันที่10 พฤษภาคม 2556  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2556 ณ พิพิธภัณฑ์ทักษิณคดีศึกษา และ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
932 5
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
2013-02-07-03-13-46        กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2556 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
767 5
Written on ๑๘/๐๓/๒๕๕๖, ๑๕:๔๐ by udomchai
2013-03-18-08-40-49  ภาพกิจกรรมวิทยาลัยประมงปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ศึกษาดูงาน เรื่องระบบประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  13 มีนาคม 2556 
1647 5
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
2013-02-07-03-13-45         " วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2556 โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี "
1030 5
Written on ๐๗/๐๒/๒๕๕๖, ๑๐:๑๓ by chaiv2
2013-02-07-03-13-44          " วันที่ 6 มีนาคม 2556 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี "  
1035 5
English German Indonesian Italian Malay Vietnamese

เข้าสู่ระบบ


               

 

 

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

Pattani  Industrial  And Community  Education  College

ที่อยู่ : 10  ถนนวัฒนธรรม  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073-333011   โทรสาร : 073-336183

พัฒนาเว็บโดย  :  นายเกษมสันต์  สังข์ทอง

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ