ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ ทองรัศมี                         ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

นางสาวจตุพร กุลสิรวิชย์                    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางชูศรี สุนทรธรรมนิติ                      รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางณิชชา ด้วงโสน                            รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทอง            รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


Scroll to Top