หลักสูตร ปวช. ระดับปกติ

เรียน 3 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

  •  สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์

  •  สาขาวิชา/งาน ช่างกลโรงงาน

  •  สาขาวิชา/งาน ช่างเชื่อมโลหะ

  •  สาขาวิชา/งาน ช่างเชื่อมโลหะ(เรือนจำ)

  •  สาขาวิชา/งาน ช่างไฟฟ้ากำลัง

  •  สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชา พณิชยกรรม

  •  สาขาวิชา/งาน การบัญชี

  •  สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  •  สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ


Scroll to Top