ประวัติความเป็นมา

       ประวัติวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

        ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพอบรมวิชาชีพ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาที่ 5 โดยกระทรวงศึกษาธิการมอบให้กรมอาชีวศึกษารับผิดชอบ โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2522 ศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานีเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการการเรียนการสอนวิชาชีพตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งของรัฐบาลและเอกชนในเวลาราชการและบริการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนผู้สนใจ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางออกไปสู่ชุมชน เป็นการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างเต็มที่
กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใช้พื้นที่ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี มีพื้นที่ 13 ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2533 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับฐานะให้ศูนย์ฝึกวิชาชีพเป็น “วิทยาลัยการอาชีพ” ทั่วประเทศ ขยายบทบาทเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

       การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเปิดทำการสอน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชา ดังนี้
1.1 สาขางานยานยนต์
1.2 สาขางานเครื่องมือกล
1.3 สาขางานเชื่อมโลหะ
1.4 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
1.5 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.6 สาขางานก่อสร้าง
1.7 สาขาพาณิชยการ

      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบ่งออกเป็น 6 สาขาวิชา ดังนี้
2.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.2 สาขางานเทคนิคการผลิต
2.3 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
2.4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.6 สาขาวิชาการบัญชี
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น


Scroll to Top